Dokumentasjon

🕒 Timeregistrering - Bokføringsforskriften §5-14

Bokføringsforskriften § 5-14 stiller krav til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende næringer.

Spesielt for bygg og anlegg:

Etter bokføringsforskriften § 8-1-2 skal den som utfører arbeid for egen eller andres regning innen bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri dokumentere timeforbruk ved at det skal føres timelister etter § 5-14.

Timelistene skal vise all den tiden arbeidstakerne står til arbeidsgivers disposisjon, som innebærer reell arbeidstid eller faktisk utførte arbeidstimer.

Oversikten skal vise:

  • Hvilken dag og til hvilke tidspunkt det er arbeidet.

  • Antall timer som er arbeidet.

  • Overtid.

  • Hvor mye av arbeidsdagen pauser utgjør.

Hvordan løser Svenn dette:

Svenn tilbyr en fleksibel og enkel løsning for timeføring som gjør det mulig å knytte arbeidstid opp mot prosjekt, kunde og oppgaver. Løsningen oppfyller alle krav til bokføringsforskriften.

HMS

👷 Internkontroll - Internkontrollforskriften §4

Internkontrollforskriften er lovpålagt og krever ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

Hvordan løser Svenn dette:

Som en del av pakkene SMART eller PROFF utvikler vi en fullstendig HMS-håndbok som har nødvendige veiledere, rutiner, sjekklister og skjema, for å oppfylle alle krav til internkontrollforskriften.

Det er samtidig et krav til at dette er gjennomgått med, og signert av, alle ansatte i bedriften ved ansettelse, og revidert minst en gang årlig. Årlig revisjon er inkludert i vår PROFF pakke.

🏗️ Sikkerhet, Helse, Miljø (SHA-plan) - Byggherreforskriften §7

En SHA-plan er en unik sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplan for et spesifikt bygge- eller anleggsprosjekt. Fordi hver arbeidsplass har sine spesielle sikkerhetsmessige utfordringer, vil det være behov for en spesifikk SHA-plan for hvert prosjekt.

Hvordan løser Svenn dette:

Som en del av pakken SMART og PROFF utvikler vi maler som kan brukes for å utarbeide SHA-planer for byggeprosjektene. Vi tilbyr også bistand rundt utvikling av SHA-planer, ved behov.

🆔 HMS-/Byggekort - Forskrift HMS-kort

Alle bygg- og anleggbedrifter i Norge er pålagt å ha byggkort til alle som utfører en jobb (norske og utenlandske) på en anleggsplass. Dersom det er innleid arbeidskraft, er det utleiefirma som er ansvarlig for dette.

Hvordan løser Svenn dette:

I tilfeller hvor kundene ønsker dette, tilbyr vi bistand ved bestilling av HMS-kort. Dette inkluderer hjelp til innsamling av nødvendig dokumentasjon og kvalitetssikring av denne før innsendelse.

📑 Elektronisk mannskapsliste - Byggherreforskriften

Elektronisk mannskapsliste er et HMS-krav som stilles til profesjonelle byggherrer og ikke private utbyggere. Kravet innebærer at man har en digital oversikt over hvem som er, og har vært, på byggeplassen.

Listen skal inneholde informasjon om:

  • Navn på byggherre

  • Navn og/eller adresse på bygge- eller anleggsplass

  • Navn på arbeidsgiver, og organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter.

  • Ansattnavn, fødelsdato og HMS-kortnummer

  • Tidspunkt for ankomst/avreise.

Ettersom dette er et HMS-krav, overstyrer kravet GDPR, så lenge bruken av data i mannskapslisten utelukkende brukes til HMS-formål. Blir dataen brukt til andre ting, eksempelvis lønnsutbetaling eller lokasjonskontroll av ansatte, kreves det samtykke fra hver enkelt ansatt.

Hvordan løser Svenn dette:

For kunder som har enkle behov til mannskapsliste, med få arbeidere og liten variasjon på byggeplassen, tilbyr Svenn en enkel mal som holder til dokumentasjon ved et eventuelt tilsyn.

For selskaper med flere ansatte anbefaler vi vår samarbeidspartner Infotech.

🏆 Sentral godkjenning for ansvarsrett - https://dibk.no/sentral-godkjenning/

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som viser at et foretak oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet. Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse.

Hvordan løser Svenn dette:

Svenn har alle funksjoner som kreves av et "gyldig" KS- og HMS/IK-system.

I tillegg bistår Svenn kundene sine med kvalitetssikring av dokumentasjon til en søknad. Vi har egne sjekklister og skjemaer for å være helt sikker på at du dekker alle kravene før du sender inn søknaden. Ta kontakt for mer info.

🧑‍⚕️ Bedriftshelsetjeneste

Kommer snart ...

Fant du svaret?